تنها خداست که میماند

دلنوشته ها و خاطرات پریا

آذر 93
2 پست